Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu Golemtech od naší společnosti

Profitrading s.r.o., se sídlem Senešnice 5, 262 03

IČ: 28973097

DIČ: CZ28973097                                      

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 156978

Adresa pro doručování:  Profitrading s.r.o., Kašperská 716, 104 00 Praha 10 - Uhříněves

Telefonní číslo: + 420 731 512 138

Kontaktní e-mail: info@golemtech.cz

 

  1. 1.       Za jaké vady zboží odpovídáme?

Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží:

-      má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;

-      je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a

-      vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Dále odpovídáme za to, že se vady nevyskytnou v záruční době.

 

  1. 2.       Jaká je záruční doba?

U nového spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba. U použitého zboží je záruční doba dvanáct měsíců od převzetí zboží. Nejste-li spotřebitelem, není Vám záruka za jakost použitého zboží poskytována.

Nejste-li spotřebitelem, je Vám záruka za jakost nového spotřebního zboží ve lhůtě dle předchozího odstavce poskytována pouze za podmínky provedení nejméně jedné servisní prohlídky zakoupeného zboží z naší strany ročně. Náklady servisní prohlídky si hradíte sami.

 

  1. 3.       Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu.

U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit.

Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

U použitého zboží máte nárok pouze na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Jste-li spotřebitel, máte v případě oprávněné reklamace právo na náhradu účelně vynaložených nákladů.

Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

 

  1. 4.       Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

-      jste o vadě před převzetím věci věděli;

-      jste vadu sami způsobili;

-      uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

-      opotřebení zboží způsobené jeho užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů);

-      vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí. 

 

  1. 5.       Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u naší společnosti (nebo osoby, která je na webovém rozhraní uvedena jako osoba určená k opravě) uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně. Můžete také využít připravený reklamační protokol.

Reklamaci lze uplatnit následujícími způsoby:

-      reklamované zboží doručíte (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na naši kontaktní adresu (nebo na adresu osoby určené k opravě), do jakékoliv naší provozovny nebo na adresu našeho sídla;

-      vyjádříte souhlas s vysláním našeho technika na Vámi předem určenou adresu. V tomto případě budete požádáni o úhradu nákladů účelně vynaložených na dopravu; nejste-li spotřebitelem, je Vám tato služba poskytována dle ceníku uvedeného na webovém rozhraní e-shopu.

-      na Vaši žádost Vám bude výměnou za poškozenou součástku (kterou nám zašlete na kontaktní adresu, adresu naší provozovny nebo adresu našeho sídla) zaslán bezplatně nový náhradní díl a opravu provedete sami.

Při zasílání zboží na naši kontaktní adresu, adresu naší provozovny či sídla ho prosím zabalte do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení.

V případě sporné reklamace rozhodneme o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

 

 Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.6.2015.